Latest News

ТЕМА 7: Боговъплъщението – сърцето на християнската вяра

20 март 2018, 08:30
0
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Седмата тема е посветена на тайната на Боговъплъщението.

Въплъщението на Бога е сърцевината на християнската вяра и център на човешката история. Бог, станал човек – това е „сърцето на света“, както казвал великият богослов на ХХ в. Ханс Урс фон Балтазар. Към това събитие – пришествието на Месията, с което започва Божието Царство, – е устремен целият Стар завет: избирането на Божия народ, освобождаването му, заветът с него, изпратените при него пророци. Ние вярваме, че Бог се е въплътил. Ние вярваме, че Божието Слово е станало плът, второто Лице на Пресветата Троица е станало човек, и този Богочовек е Исус от Назарет. Името Исус в превод от староеврейски означава: „Бог спасява“. Самото Му име вече е програма и мисия.
По-нататък, когато ще говорим за смъртта и възкресението на Исус Христос, ще размишляваме отново върху това как се осъществява спасението на човечеството. Но сега все още е важно да осъзнаем, че Въплъщението – това е началото на изкуплението, което се осъществява със смъртта и възкресението на Христос; това влизане на Предвечния Бог във времето и в човешката история. В Стария завет Бог се открива в историята (в конкретни събития, чрез конкретни хора), а в Новия завет Бог се въплъщава в определен момент от историята и живее сред хората. Господ се намесва в историята, за да спаси човека. Християнството е неразривно свързано с историята, а домостроителството на спасението „се въплъщава“ в историята на Църквата.

Пророчествата на Стария завет за Въплъщението
Преди всичко, нека си припомним как пророците от Стария завет предричали въплъщението на Бог. Пророк Исайя предсказва, че Бог ще стане един от нас и ще живее заедно с нас: „Затова сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“ (Ис. 7, 14). Името Емануил означава „с нас е Бог“. По-нататък, в глава 53-та, Исайя говори за появата на някакъв тайнствен персонаж – страдащия Слуга или Божи Отрок, Който ще приеме човешки облик и ще понесе върху себе си човешките грехове и страдания: „Защото Той изникна пред Него като младочка и като израстък из суха земя; няма в Него ни изглед, нито величие; ние Го видяхме, и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него. Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той беше презиран, и ние за нищо Го не смятахме. Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме“ (Ис. 53, 2-5). Тук за пръв път в Свещеното Писание се говори за това какъв път избира Бог за спасението на хората.
Йезекиил пророкува, че Бог ще дойде като пастир, който ще се грижи за Своето стадо: „Както пастир проверява стадото си в деня, кога се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз Моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен“ (Йез. 34, 12).
Захария предсказва идването на Цар, Който ще спаси Израил: „Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница“ (Зах. 9, 9).
В тези текстове се говори за пришествието на Бог и живота Му сред хората. След грехопадението, Адам и Ева се опитали да се скрият от Божието лице, и, може да се каже, това отделяне по-късно ще се превърне в травма за цялото човечество. Затова Бог известява чрез пророците идването на Месията, Който ще заличи пропастта между Бог и човека. Бог се ражда като един от нас, за да не се бои човекът от Него, за да може да Го обича. Всемогъщият ще се превърне във „всенуждаещ се“.

„И Словото стана плът“
Обетът, даден на избрания народ чрез пророците, се изпълнява в Исус, Когото ще нарекат Христос (гръцки) или Месия (еврейски), сиреч – Божи Помазаник, защото помазването с елей е символ на Божия Дух. Но Исус е много повече от Месията, очакван от еврейския народ. Той, едновременно с това, че е човек, е и самият Бог, второто Лице на Пресветата Троица, Божието Слово, предвечно роденият от Отца. В Новия завет за това се говори най-вече в пролога на Евангелието от Иван, изразяващ тази тайна на богословски език: „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото… И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина“ (Ив. 1, 1. 14).
Евангелист Лука не описва богословския смисъл, а земното раждане на Спасителя (Лук. 1, 26-38) – онзи момент, в който Словото става плът, благодарение на вярата и послушанието на Пресветата Дева.
Има и други значими текстове, които свидетелстват, че Исус Христос е Божият Син: това са разказите за кръщението на Исус в Йордан и за Неговото преображение. И в двата случая свидетелите на тези събития чуват гласа на Бога: „Този е Моят възлюбен Син“. Но ако в кръщението на Исус ние виждаме понизяването на Божия Син, предобраз на бъдещия Кръст, то в преображението виждаме Неговата слава, предобраз на бъдещото Възкресение.
През цялото Си обществено служение Исус Христос, с думи и дела, дава да се разбере, че чрез Него и в Него Бог присъства сред хората. За това ще говорим още и по-нататък.

„Божият Син стана човек, за да ни направи като Бог“
Тайната на Боговъплъщението била обект на осмисляне от първите християни през цялото първо хилядолетие. Трудността се състояла в това да се намери догматична формулировка, която да изразява, че Исус Христос е истински Бог и истински човек. В първите векове се появили немалко ереси, някои от които казвали, че Христос е само човек, човек на съвършения морален пример за нас; други твърдели, че Той е Бог, облякъл се в човешката плът само като в одежда. Постепенно отците на Църквата и Вселенските събори изразили в Символа на вярата истинската вяра на Църквата: „…в Исус Христос, единороден Син Божи, роден от Отца преди всички векове…, Който за нас, човеците и за наше спасение, слязъл от небето и се въплътил в Дева Мария от Светия Дух, и станал човек“. Защо тези догматични тънкости са толкова важни за нас? Защото това не е просто някаква богословска истина. Фактът на Боговъплъщението открива цялата истина за човека и неговото призвание.
Още първите християни размишлявали върху целта на Божието въплъщение. Символът на вярата гласи, че Господ се въплътил „за нас и за наше спасение“, т. е. заради помирението на човека с Бог и с цялото творение. Христос приел човешката природа, за да я изцели. Св. Григорий Богослов казвал: „Това, което не е възприето, не е изцелено“. В Христос човешкото естество, увредено и отслабено от греха, е възстановено в първоначалната си чистота и цялостност.

Втората цел на Въплъщението е преобразяването на човешкото естество. Спасението не се ограничава с просто излекуване на човешката природа. Св. Атанасий казвал: „Божият Син прие човешка плът, за да ни направи подобни на Бога“. По думите на св. Августин се случва „удивителна размяна“: оставайки истински Бог, Исус Христос, като приема човешката ни природа, чрез това прави възможно за нас да бъдем причастни към Неговата Божествена природа. Както казва св. Петър: „Дарувани са ни твърде големи и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в божественото естествено“ (2 Петр. 1, 4). По такъв начин човекът е призван към „обожение“ (teosis). Бог не преобразява човешката природа сякаш с някаква външна намеса, но, уважавайки човешката свобода, въздейства на човека отвътре, като го призовава към сътрудничество с Неговата благодат, постепенно преобразявайки сърцето му.
Целта на Боговъплъщението определя начина, по който то се случва. Апостол Павел го описва по следния начин: „Той, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име“ (Фил 2, 6-9). На гръцки това се нарича kenosis, т.е. „самопонизяване“. Това е „самоумаляването“ на Бог чрез възплъщението на Сина, Неговите кръстни страдания и смърт. Апостол Павел казва, че Христос, „бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия“ (2 Кор. 8, 9). В това се крие парадокса: връхната точка на явяването на божественото християните виждат там, където тя е повече от скрита: в дете, родило се някъде накрая на света, както и в разпятието, в предадения на позорна смърт човек. Християнинът е призван да следва Христос, поради което неизбежно преминава през този път на отричане от себе си, път от възгордяване към смирение, от своеволие – към послушание спрямо Бог.

Тайната на Въплъщението продължава в живота на Църквата
Бидейки с нас, по думите Му, „до свършека на вековете“, Господ е въплътен също и в живота на Църквата. По такъв начин може да се каже, че Боговъплъщението продължава. Църквата адаптира Благата вест, която носи, към различните култури: тази вест, опазвана в неизменното си съдържание, придобива различна форма в различни епохи и страни, за да може да достигне до сърцето на всеки човек. В най-висшето тайнство на Църквата, Евхаристията, Бог всекидневно продължава да се въплъщава чрез преосъществяването на хляба и виното в Неговото Тяло и Кръв, които ние вкусваме.
Когато празнуват Рождество Христово християните честват тройно рождение. Първо, това е рождение, което се осъществява извън времената: вечното произхождане на Словото-Син от Бог-Отец. Именно затова на Литургията за Рождество Христово четем пролога от Евангелието от Иван: „В началото бе Словото…“. Второ, празнуваме историческото рождение на Божия Син Исус във витлеемската пещера. Трето, празнуваме вътрешното рождение: ежедневното раждане на Исус в душата на всеки от нас. Всеки християнин е призван да преживее тази тайна в своето сърце.

Отец Ясинт Дестивел, ОР
Превод: © www.catholic-news.bg

Библейски текстове за обсъждане
Пророчество за страдащия Спасител – Ис. 53, 2-5;
Благовещение – въплъщение Господне: Лк. 1, 26-38;
Въплъщаването на Божието Слово – Ив. 1, 14-18
Целта на Въплъщението – спасението на човечеството – Ис 61, 1-3

Молитва: Фил. 2, 6-11.

Библейски текст за самостоятелен размисъл: Гал. 4, 4-7.

Въпрос: Бог прие човешка плът. Защо е избрал да спаси човека по такъв начин?

Предишни теми:
ТЕМА 6: Божият закон – път към Бог;
ТЕМА 5: Заветът на Бог с човека;
ТЕМА 4: Грехопадението;
ТЕМА 3: Бог Творец;
ТЕМА 2: Откровението. Какво представлява Откровението?;
ТЕМА 1: Вярата – отговор на човека на Божия призив

In Memoriam

Двама скъпи покойници

Двама скъпи покойници

19 март 2018, 10:53 На 19 март 2018 г. се навършват двадесет години от смъртта на Никополския епископ Самуил Джундрин – първия назначен епископ в Никополската епархия след мъченическата смърт на мо...

Проповеди

Скритият тих Йосиф

Скритият тих Йосиф

19 март 2018, 09:38 Проповед за тържеството на св. Йосиф Автор: † отец Мариуш Полцин, OFM Cap. Братя и сестри, По време на тържеството на св. Йосиф в Църквата се чете Евангелието за събитието, когато Йоси...

Софийско-Пловдивска епархия

Пастирско посещение на монс. Георги Йовчев в енория „Св. Йосиф“ в София

Пастирско посещение на монс. Георги Йовчев в енория

18 март 2018, 13:45 На 18 март 2018 г., Пета Постна неделя, Софийско-Пловдивският епископ монс. Георги Йовчев направи пастирско посещение в конкатедралната енория „Св. Йосиф“ в София и отслужи тър...

Проповеди

Исус във всеки момент очаква всеки от нас

Исус във всеки момент очаква всеки от нас

18 март 2018, 13:30 Проповед за Пета Постна неделя Автор: † Отец Мариуш Полцин, OFM Cap. Клагенфурт (Австрия), 2015 Братя и сестри, Гости от чужбина, гърци-езичници помолили Филип: „Искаме да видим Исус” (И...

Духовни размишления

ТЕМА 6: Божият закон – път към Бог

ТЕМА 6: Божият закон - път към Бог

17 март 2018, 14:08 В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание ...

Актуално

Папа Франциск в Пиетрелчина – на живо

Папа Франциск в Пиетрелчина - на живо

17 март 2018, 09:15 Директно предаване на посещението на папа Франциск в Пиетрелчина Тази събота папа Франциск е на посещение по местата, свързани със свети отец Пио, във връзка със стогодишнината ...

Импулс за днес

Кръстен път с кардинал Стефан Вишински

Кръстен път с кардинал Стефан Вишински

16 март 2018, 16:56 Спиране 1: Исус е осъден на смърт от Пилат Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме! Защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света! Това е историческо събитие, но то се повта...

Актуално

Текстът на писмото на папа Бенедикт XVI по повод представянето на поредицата за богословието на папа Франциск

Текстът на писмото на папа Бенедикт XVI по повод представянето на поредицата за богословието на папа Франциск

14 март 2018, 15:30 Текстът на писмото на почетния папа Бенедикт XVI до Дарио Вигано, префект на секретариата на Ватикана по въпросите на комуникацията, по повод представянето на поредицата от едина...

Актуално

Петте години на папа Франциск – няколко мнения

Петте години на папа Франциск - няколко мнения

13 март 2018, 14:46 romereports.com: Папа Франциск – пет години, пет важни жеста kath.net: „С папа Франциск имаме един истински мисионерски папа, който наистина иска да бъде при хората.“ (О. проф. Карл Вал...

Импулс за днес

Научи ме да слушам Словото Ти

Научи ме да слушам Словото Ти

12 март 2018, 21:32 Нуждая се от Теб, Господи като мой учител, всеки ден имам нужда от Теб. Дай ми яснота на съвестта, която единствена може да почувства Духа Ти. Ушите ми са глухи, не мога да чувам глас...

Актуално

Кръстен път със Св. Жан-Мари Виане

Кръстен път със Св. Жан-Мари Виане

09 март 2018, 14:01 КРЪСТЕН ПЪТ със Светия Енорист от Арс ВЪВЕДЕНИЕ Кой от нас би могъл да се взре в Светия Кръст, на който Исус Христос отдаде живота си, и да не бъде изпълнен с най-дълбока признателн...

Духовни размишления

ТЕМА 5: Заветът на Бог с човека

ТЕМА 5: Заветът на Бог с човека

9 март 2018, 13:59 В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и...

Импулс за днес

Да прощаваме на брата от все сърце

Да прощаваме на брата от все сърце

6 март 2018, 21:47 Първите думи, които нашият Господ изрича на Кръста, са молитва за тези, които го разпънаха. Той направи това, за което говори св. Павел: „Той в дните на плътта Си, със силен вик и съл...

Актуално

Бенедикт XVI: „Бавно моите физически сили изчезват, вътрешно съм на поклонение към дома”

Бенедикт XVI: „Бавно моите физически сили изчезват, вътрешно съм на поклонение към дома”

3 март 2018, 08:31 „Бавно моите физически сили изчезват, вътрешно съм на поклонение към дома.” Тези вълнуващи редове почетният папа Бенедикт ХVI написа миналата седмица на италианския вестник „Cor...

Коментари

Кардинал Мюлер критикува решението на немските епископи да допускат съпрузи протестанти до Причастие в отделни случаи

Кардинал Мюлер критикува решението на немските епископи да допускат съпрузи протестанти до Причастие в отделни случаи

2 март 2018, 19:11 Бившият префект на Конгрегацията за доктрината на вярата отправя остра критика в „Tagespost“ по отношение на решението на германската епископска конференция да се позволява на съ...

Импулс за днес

Постенето – храна за душата

Постенето - храна за душата

2 март 2018 „Постенето е храната на душата. Както физическата храна укрепва тялото, така постенето прави душата по-силна и й дава криле, повдига я и я кара да мисли за небесни неща.” Св. Йоан Злат...

Католически свят

Полша: 140 000 подписа за защита на брака

Полша: 140 000 подписа за защита на брака

2 март 2018, 17:23 Повече от 140 000 поляци са подписали петиция, която призовава епископите на страната да защитят католическата доктрина за брака по повод полемиките около папската екзортация „Amori...

Импулс за днес

Любовта към бедните

Любовта към бедните

1 март 2018, 18:55 Господ казва: „Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани” (Мт 5,7). Милосърдието не е най-малкото от блаженствата. „Блажен оня, който пригледва бедни (и сиромаси)! В злочест ...

Импулс за днес

28 февруари 2018 Лицемерът пости, за да го хвалят; скъперникът – за да се напълни кесията му; праведникът – за да угоди на Бога. Св. Антон от Падуа ...

Импулс за днес

Който се смирява, ще бъде въздигнат

Който се смирява, ще бъде въздигнат

27 февруари 2018, 11:03 Божественото Провидение, което гарантира, че всеки от нас получава това, което е добро за него, ни е изправило пред всичко възможно, за да ни направи смирени. Провидението се о...

Актуално

Италия: 40 напълно запазени хостии намерени 16 месеца след земетресението през 2016

Италия: 40 напълно запазени хостии намерени 16 месеца след земетресението през 2016

26 февруари 2018, 21:18 В енорийската църква „Сантисима Асунта” на Аркуата дел Тронто 16 месеца след земетресението, станало на 30 октомври 2016 г., при което църквата бе разрушена, са намерени 40 съвър...

Духовни размишления

ТЕМА 4: Грехопадението

ТЕМА 4: Грехопадението

26 февруари 2018, 12:52 В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомаза...

Проповеди

Гласът Господен

Гласът Господен

25 февруари 2018, 00:10 Проповед за Втора Постна неделя Литургията на Словото за Втора постна неделя ни въвежда в сцената с Авраам, който е готов да принесе в жертва своя единствен и любим син, само ...