Lectio Divina за І-а Постна Неделя: „Твърдост в изкушението“

1 март 2020, 16:32

ТВЪРДОСТ В ИЗКУШЕНИЕТО
Бит 2, 7-9; 3, 1-7; Пс 51(50); Рим 5, 12-19; Мт 4, 1-11

Евангелие:
Събитията, за които четохме днес, се случили в началото на Исусовото служение и както разбрахме от първия стих – те станали по волята Божия.
Светият Дух отвежда Исус в пустинята, за да Го изпрати след това да изпълни божествената мисия. Господ остава там четиридесет дни и през цялото това време пости. Числото „четиридесет” само по себе си има голямо значение – в Стария завет то означава период на подготовка и напомня за Мойсей, който постил четиридесет дни на планината Синай (Изх 34, 28), и за израилтяните, които четиридесет години се лутали в пустинята, преди да достигнат до Обетованата земя (Втор 8, 2-3; 29, 5-6).
Само евангелист Матей ни разказва за трите конкретни изкушения. В началото дяволът предлага на Исус да се възползва от Своята свръхестествена сила, за да удовлетвори една физическа потребност – глада. Въплъщавайки се, Исус се уподоби на нас и отхвърли Себе Си; за да покаже, че ние се нуждаем от нещо много повече от материална храна. Нужна ни е духовна храна, която можем да получим само от Господ. И отново дяволът изкушава Исус, като предлага на Господ да докаже Своята Божествена природа, като се хвърли от храма, защото е писано, че Бог ще заповяда на ангелите Си да Го защитят. Накрая дяволът обещава на Исус власт над всички народи, ако Той му се поклони. Господ обаче дойде в света, за да спаси хората от дявола, но не по този път.
Тези три примера илюстрират същността на всяко изкушение – желание да оставиш Бог настрана, да се отнасяш към Него като към второстепенен и излишен в живота, да разчиташ изключително на собствените си сили, живеейки все едно Бог не съществува.
Коварните капани на дявола не успяват да въведат Исус в заблуда, дори когато лукавият говори с думите от Писанията (Пс 91(90), 11-12). Исус в отговор решително отхвърля всяко изкушение с думите от същото това Писание, цитирайки откъси от Втор 8, 3; 6, 16 и 6, 13. Вярната интерпретация на библейските откъси е възможна само в контекста на цялата Библия.
Същността на всяко изкушение се състои в предлагането на път, алтернативен на Божия. Това е известно на Исус, ясно ни е и на нас.

Размишление:
Какво помогнало на Исус да преодолее изкушенията? Какво може да ни помогне на нас? Как мислите, какво е имал предвид Исус, когато цитирал Втор 8, 3 („Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста”)?
Божието слово неизменно ли е част от вашия насъщен хляб? Как Бог ви насища? С какви изкушения се сблъсквате във всекидневния си живот?

Молитва:
„Сърце чисто създай в мен, Боже,
И истинния дух обнови вътре в мен.
Върни ми радостта от Твоето спасение
И с властния Си дух ме утвърди”.
(Пс 50, 12. 14)

50-и псалм ни предлага да застанем пред Бога в покаяние и да Го молим за прошка. Прочетете целия псалм и възнесете сърцата си в молитва към Господа.

Съзерцание:
В началото на поста отправяме поглед напред към кръстната победа на Исус над греха, поради което можем да се радваме на спасението на живите. Размишлявайте над прекрасните думи от Посланието до римляните 5, 17: „…които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Един Исус Христос”.

Източник: Credo
Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар