ІІ.2.6. Втора седмица – шести ден

Жената на Апокалипсиса

Мария, като майка, винаги предхожда Сина. Също и при пришествието на Сина тя ще му проправя пътя. Като жена, облечена в слънце тя ще води последната битка от историята на спасението срещу силите на мрака. Със Светия Дух, чиято годеница е, тя ще каже на избраните души онази ощастливяваща дума: „Ела!“ Затова Мария е вратата, която
води във вечния живот.

Размишление из “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ т. (49) – Особена необходимост от почитта на Мария в последните времена

Откровение на свети Иван Апостол: „И яви се на небето голяма поличба – жена, облечена в слънце; под нозете й – месечината, а на главата й – венец от дванайсет звезди;
тя беше непразна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди.
След това се яви друга поличба на небето: ето, голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му – седем корони;
опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, кога роди, да изяде детето й.
И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола Му.
А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дена.
И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях,
но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето.
И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.
И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.
А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете.
И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията.
И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката.
Но земята помогна на жената; и отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си.
И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа“ (Ив 2, 1-17).

Молитва: Всемогъщи вечни Боже, Ти взе непорочната Дева Мария, Майката на Твоя Син, с тяло и душа в славата на небето; молим Те, дай ни във всяко време да се грижим за небесното, за да станем някога участници в славата му. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар