Християнството и ню ейдж

В християнството Бог е личностен Бог, безкрайно обичащ, мъдър и справед¬лив, Който желае да влезе в лични взаимо-отношения с всеки от нас. Бог е както трансцендентален, така и иманентен Съз-дател на всичко съществуващо. Той под-държа всичко със силата на Своето слово (срв. Евр. 1:3). В християнството Бог е Бог, а ние сме негови творения. Всеки друг подход е неприемлив. „Аз съм Бог, и няма друг“ (Ис. 45:22). В Ню Ейдж Бог е разбиран като сума на всичко, което съществува Бог е схващан не само като лице и трансцендентен Съз¬дател на Вселената, но и като безлична «енергия» или «сила», пронизваща целия свят. Типичната констатация на Ню Ейдж предполага, че всичко е Бог, а ние сме не-гова част. Това е една от формите на пан-теизъм. За християнството това е главната грешка на системата Ню Ейдж.

Какъв е Иисус?
За християнството Иисус е изцяло Бог и изцяло човек. Заради неговото неповто-римо въплъщение можем да кажем, че Ии-сус е Бог, когато като св. Тома Апостол изповядваме: Господ мой и Бог мой! (Иоан. 20:28)
Такива думи немогат да бъдат казани за никой друг, дори за голям светец. Сле-дователно Иисус е единственият Спасител на всеки човек, посредник между Бога и хората (1 Тим. 2:5). Ню Ейдж вижда Иисус като един от многото духовни учители, някой, който е открил своята «по-висша» или «христова» индивидуалност. В Ню Ейдж Иисус или друг от духовните учители (онзи, който би бил най-подходящ за твоята индивидуал-ност) може да ти помогне да откриеш «твоята собствена божественост». Според Ню Ейдж човек постига освещаване бла-годарение на собствените си усилия, а Ии-сус или друг духовен учител нямат в това особено участие.
Какви сме ние?
Всеобща болест на нашето време е това, че имаме ниско самочувствие за соб-ствената си ценност. Мислим за себе си негативно, измъчват ни комплекси и не признаваме своята ценност. Отговорът, който ни дава Бог е това, че сме създадени по образ и подобие Божие (Бит. 1:26). Не-обходимо е да открием напълно подобието на Бога, оформено то Иисус и Светия Дух. Това подобие ще ни се открие напълно то-гава, когато видим Бога очи в очи. Ню Ейдж приписва божественост на всеки човек. Според движението всеки може да каже: „Аз съм Бог“. Това следва от погрешното смесване на човека и Съз-дателя. Бихме могли да сравним човеш¬ката природа с красотата на добре шлифо¬ван диамант, който чрез ярката слънчева светлина излъчва прекрасен блясък. Диа-мантът отразява светлината (ние участ¬ваме в Божествената природа чрез Иисус – вж. 2 Петр. 1:4), но самият той не е свет¬лина. Именно това желание да станат Бог е било изкушението за първата човешка двойка.

Спасението
За християнина спасението се извър-шва в любовно единение с Бога. Това еди-нение е възможно благодарение на от¬стра-няването на греха, представляващ препят-ствие към него.
Чрез смъртта на Иисус на кръста, Бог – когато Го помолим за това, ни дава пълно опрощение на греховете. След това ни изпълва с Духа на Иисус, благодарение на Който Го познаваме като Отец.
За християнина познанието е познава¬не на Бога чрез вярата. „А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа“ (Иоан. 17:3). За Ню Ейдж спасението се изразява главно в познаване на самия себе си, по-точно – на познаването на своето истинско или по-висше съзнание – т. нар. Божес¬т¬вено съзнание. В тази концепция единст¬веният грях е да оставаш в неведение по отношение на своята истинска природа. В това отношение Ню Ейдж напомня гнос-тицизма от първите векове на християн-ската ера. За гностиците (гръцката дума gnosis означава знание, познаване) спасе-нието е знание за своето Божествено съз-нание.
Ню Ейдж е привлекателен за много хора, понеже отхвърля такива проблеми като грях и вина. Решаването на проблема за вината обаче не е нейното отричане (както настояват някои), а приемането на незаслужено и пълно опрощение от Бога, винаги достъпно за онези, които молят за него.
Свят и природа
Когато Бог създал света, констатирал, че последният е твърде добър (срв. Бит. 1:31). Целият свят и всяка негова част са святи, изпълнени с иманентното присъс¬твие на Бога. Бог ни позволи да господ¬стваме над света (Бит. 1:28), обаче не ни пзоволи да унищожаваме света, да го от¬равяме и да го експлоатираме прекале¬но, а да го обработ¬ваме и да го пазим (Бит. 2:15). Привържениците на Ню Ейдж по принцип осъзнават много добре това съ¬вър-шенство на сътворения свят и изпитват към природата голямо уважение и много често се ангажират в решаването на еколо¬гични проблеми повече от много христи¬яни. Обаче щом изпитваме към природата уважение, много важно е да различаваме творението от Твореца. Почитането на природата и на нейните сили е езичество. Възгледите на Ню Ейдж, които възприе¬мат цялата вселена като част от атрибу¬тите на Бога, не винаги са ясни по отно¬шение на съществуването на злото и осо¬бено на съществуването на зли духове, противопоставящи се на Бога. Дори онези, които признават съществуването на зли същества, не притежават ориентация, из-хождаща от Божието Слово (…). Тази липса на ясна ориентация проличава в много практики, характерни за Ню Ейдж. Особено опасни са гадателството, табли¬ците «ouija» , махалата, автоматичното писмо, астрологичните диаграми, картите Таро и другите форми на прдсказване на бъдещето. Понякога заблудата е много перфидна. Това става тогава, когато малка доза фалшиво обучение се смесва с голяма доза истина. Пример за това е т. нар. Курс за чудеса <на чудесата?>, в който извика¬ният дух се преструва на Иисус. Нека не позволяваме да ни мамят. Търсенето на духовна сила и познание без Бога води също до магията, използвана дори с добри намерения да се помогне на хората (т. нар. Бяла магия). Това също спада към измам¬ните действия на сатаната, представящ себе си като ангел на светлината. Курсо¬вете за усъвършенстване и управляване на разума също се отварят за контакт с «висши духове» и предлагат знания, полу¬чени по забранени от Бога пътища (Бит. 2:3).
Холистична медитация
Светът, създаден от Бога, бил „много добър“, което означавало доброта, хармо-ния, здраве и съвършенство за хората. Та-къв именно е Божият план за нас. За това говори св. Павел: „А сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и ду¬шата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа“ (1 Сол. 5:23). Бог призовава хрис-тияните не само да постигнат святост, но и да полагат грижи за здравето на тялото, духа и душата. Тези възгледи се изпо¬вядват често от професионалните медици и често водят до естествената (при¬родната) медицина. Ако това става според Божието слово, което казва: „Господ е създал от земята лекарства, и благоразу¬мен човек не ще ги пренебрегва“ (Сир. 38:4). Ако нашите души трябва да бъдат здрави, ние се нуждаем от психоло¬гия, опряна на Божието слово и едновре¬менно с това вземаща под внимание важ¬ните научни постижения. Подобни възгледи са изповядвани също и в Ню Ейдж. Едно е обаче да се из¬ползват лечебните средства, които ни дава природата, а съвсем друго – да «лекуваме» или да търсим изцелението, предлагано от «висши духовни същества». Като христи-яни трябва да опознаем по-добре прави¬лата за разпознаване на духове и да ги прилагаме .

Духовен свят
Християнството, както и повечето от религиите, приема съществуването на ду-ховен свят, който е също така реален, както материалният свят, но засега неви¬дим за повечето от нас.
За християните този свят обхваща Бога, ангелите, духовете на спасените и e наричано небе.
Този свят обхваща обаче и лошите духове и наричан e ад. И така, както съществуват изпратени от Бога ангели, които ни помагат да живеем в светлина (Евр. 1:14), така съществуват и зли духове, които могат да ни изкушават да вършим зло и да ни отлъчват от Бога (1 Петр. 5:8).

Магически предмети
Християните са използвали наистина материални неща, като напр.: вода при кръщаване, масло при помазване на болни, хляб и вино в Евхаристията. Тези и други предмети, благословени в името на Иисус, осветени чрез молитва (1 Тим. 4:5), сами за себе си обаче не притежават никаква сила. Чрез тази вяра кристалното кълбо може да бъде прекрасен символ на душата или на реката с вода на живота (Откр. 22:1), или на небесния Йерусалим (Откр. 21:11). Използваните по този начин мате¬риални неща могат да извисяват нашия разум и сърце за <към> Бога. Трябва да бъдем изцяло подчинени на силата на Бога и на властта на Иисус. В Ню Ейдж навсякъде се използват кристални кълба и други предмети, за да се придобие духовна сила, необходима за изцеление или освещаване. Не съществуват обаче никакви научни до¬казателства за естествени оздравяващи ка¬чества на кристалите. Опасността в случая се състои в отделянето на силата от нейния източник, от личностния Бог.
Реинкарнация (прераждане)
Този възглед изцяло противоречи на християнството. Защото „на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд“ (Евр. 9:27). Християните вярват във възкресението, а това не може по никакъв начин да се примири с теорията за пре-раждането. Църквата никога не е приемала тази теория, нито се е отнасяла положи-телно към нея – нещо, което в разрез с ис-тината се опитват да твърдят привържени-ците на Ню Ейдж. Безкритично приемат и пропаганди¬рат възгледите, свързани с повторното раждане и въплъщаване във все нови и нови тела.

Източник: www.karmil.tk

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар