Движението на Фоколарите (поредица)

Част първа: Единството: Исус – Изоставен

Част втора: На път към едно ново човечество. Дванадесетте стълба в духовността на движението.

Част трета: Бог е любов. Божията воля. Свидетелство от Дженфеста в Будапеща

Част четвърта: Божието Слово. Свидетелството на един фоколарин: „Капки жива вода“

Част пета: Любов към ближния. Свидетелството на Алфонсо: „Мене сте го сторили“

Част шеста: Взаимната любов. Свидетелство: Истинска история от Сирия.

Част седма: Исус в Евхаристията

Част осма: Единството. Из речта на Киара Лубик на Дженфест 1990 за единен свят.

Част девета: Мария

Част десета: Да бъдем Църква

Част единадесета: Светият Дух. Дженфест 2012: „Let`s bridge!“

Част дванадесета: Исус между нас.

Част тринадесета: Движението на фоколарите (поредица): Фоколарини и фоколари. Структура на движението.

Част четиринадесета: Движение на семействата.

Част петнадесета: Движение за ново общество.

Част шестнадесета: Младежи за обединен свят – Gen 2. През погледа на един невярващ

Част седемнадесета: Gen 3; Gen 4 – 5

Част осеммнадесета: Слово на Мария Воче на Дженфест` 2012

Част деветнадесета: Движение за членовете на ордени. Майка Ахилия Ферготе

Част двадесета: Движение на свещениците

Част двадесет и първа: Движение на епископите. Епископи на гроба на блажена Киара Луче Бадано

Част двадесет и втора: Диалог с другите религии. Споделен опит от Индия: Как аз живея според златното правило

Част двадесет и трета: Диалог с хора, които не принадлежат към никоя религия

Част двадесет и четвърта: Икономика и работа

Част двадесет и пета: Природа и живот

Част двадесет и шеста: Свидетелство и разпространение

Част двадесет и седма: Хармония и околна среда. Марилен Холцхаузер – „big-mamy“

Част двадесет и осма: Първите последователки на Киара

Част двадесет и девета: Иджино Джордани – първият женен във фоколара

Част тридесета: Среща на Движението с отците от Синода

Част тридесет и първа: Свидетелството на едно семейство, което живее Евангелието

Част тридесет и втора: „Рай`49″. Духовност и молитва.

Част тридесет и трета: Мъдрост и учение. Откриване на петата учебна година в университета „София“ в Лопиано.

Част тридесет и четвърта: Отвореност за диалог с другомислещи

Част тридесет и пета: Мариаполи

Част тридесет и шеста: Дон Паскуале Форези – първият фоколарин, станал свещеник

Част тридесет и седма: Данни за Движението

Част тридесет и осма: Движението на фоколарите в България

Част тридесет и девета: Историята на едно българско семейство от Движението

Част четиридесета: Киара Лубик – по-важни дати в живота и (1)

Част четиридесет и първа: Киара Лубик – по-важни дати в живота и (2)

Част четиридесет и втора: Първата блажена на фоколарите – Киара Луче Бадано

Част четиридесет и трета: Интервю със семейство Евгения и Константин Паташеви – пионери на Движението в България

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар