Да прощаваме на брата от все сърце

6 март 2018, 21:47

Първите думи, които нашият Господ изрича на Кръста, са молитва за тези, които го разпънаха. Той направи това, за което говори св. Павел: „Той в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви” (срв. Евр 5,7). Да, тези, които разпънаха нашия божествен Спасител, не го познаваха [...], защото ако го бяха познали, нямаше да го разпънат (срв. 1 Кор 2,8). Нашият Господ видя невежеството и слабостта на тези, които го измъчваха и започна да ги извинява и да поднася за тях тази жертва на Отца: защото молитвата е жертва [...]: „Отче! прости им, понеже не знаят, що правят” (Лк 23,34). Каква голяма любов е горяла в сърцето на нашия кротък Спасител в момента на най-голямо мъчение, когато големите му страдания са му отнели дори силата да се моли за себе си – когато е могъл да забрави за себе си, но не и своите създания!
Искал е да ни накара да разберем любовта му към нас, която не можела да бъде отслабена от никакви страдания; искал е да ни покаже какво трябва да бъде сърцето ни към нашия ближен [...]

Св. Франциск Салски

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар