„Eдин от вас ще ме предаде“

28 март 2018, 18:28

Защо предаде той Исус? Въпросът е обект на различни хипотези. Някои вземат предвид фактора на неговата алчност. Други подкрепят обяснение на месианско ниво: Юда бил разочарован, когато видял, че политическото и военното освобождение на страната му не стояло в плановете на Исус. В действителност обаче текстовете на Евангелията подчертават един друг аспект. Иван казва изрично: „Дяволът бе вече вложил в сърцето на Иуда Симонов Искариот да Го предаде” (Ив 13,2). Подобно пише и Лука: „И влезе сатаната в Иуда, наричан Искариот, един от числото на дванайсетте” (Лк 22,3). По такъв начин се надхвърлят историческите мотиви и станалото се обяснява въз основа на личната отговорност на Юда , който се поддал на изкушението от злото по жалък начин. Предателството на Юда остава във всеки случай тайна. Исус се отнасял с него като с приятел (срв. Мт 26,50); но в призивите си да бъде последван по пътя на блаженствата той никога не оказвал принуда на човешката воля, нито я защитавал от изкушенията на сатаната, уважавайки така човешката свобода. [...]

Нека си припомним, че и Петър искал да се противопостави на Исус и на това, което го очаквало в Йерусалим, за което получил строго порицание: „Махни се от Мене, сатана! защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо”(Мк 8,32–33)! След падението си Петър се разкаял и получил прошка и милост. Юда също се разкаял, но разкаянието му се изродило в отчаяние и така довело до самоунищожение. Затова нека да обърнем внимание на две неща. Първо: Исус уважава свободата ни. Второ: Исус чака нашата готовност за покаяние и обръщане, той е богат на милосърдие и прошка.

Между другото, когато се замисляме за отрицателната роля, която играе Юда, трябва да я подчиняваме на по-висшето ръководство на събитията от Бог. Предателството му довежда до смъртта на Исус, който превръща страшната екзекуция в акт на спасителна любов и себеотдаване на Отца (срв. Гал 2,20; Еф 5,2.25). Глаголът „предавам” е преводът на гръцка дума, която означава „отдавам”. Понякога негов субект е дори сам Бог: Той е, който от любов „отдаде” Исус за всички нас (срв. Рим 8,32). В тайнствения си план за спасение Бог приема непростимата постъпка на Юда като възможност за пълното отдаване на Сина за спасението на света.

Папа Бенедикт XVI
(Генерална аудиенция, 18.10.2006 г.)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар