ТЕМА 6: Божият закон – път към Бог

12 април 2019, 10:58

В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Шестата тема е посветена на Божия закон.

Когато говорим за Божия закон, обикновено се сещаме за Десетте Божи заповеди. Само че Божият закон трябва да се възприема в много по-широк смисъл. Когато говорихме за сътворението на света, отбелязахме, че човекът бил създаден по Божи образ и подобие. Това означава, че Бог е вложил Своя закон, добро и съвършен принцип на устройство на света в сърцето на човека. За това става дума в известния текст от Второзаконие: „Тая заповед, която днес ти давам, не е тежка за тебе, нито е далечна; тя не е на небето…; нито е през море…; но това слово е твърде близо до тебе: то е в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш“ (Втор. 30, 11-14). Заповедта, вложена в човешкото сърце, е това, което наричаме съвест. Съвестта е Божият закон, запечатан в душата на всеки човек. Но както вече отбелязахме, грехопадението помрачило Божия образ в човека и донесло объркване в неговото разбиране за това какво е Божият закон.

От вътрешния закон към външния
Бог се притичва на помощ на човека и му дава външния закон. Важно е да разберем, че законът не е просто сбор от правила и регламенти, а мъдрост, учение. Бог използва закона не просто за да научи падналия човек на добро. Той осиновява човека и изпълнява по отношение на него онова, което е присъщо на един баща. Бащата е възпитател, който определя и обяснява на детето позволените граници, и му помага да расте. За това говори и псалмопевецът: „Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа о него докрай. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон и ще го пазя от все сърце“ (Пс. 118, 33-34). Може да се каже, че Божият закон е път, който води към Бог.
Законът е тясно свързан със завета. Бог избира народ и сключва с него съюз. Избраният народ не успял да остане верен на този съюз. Затова Бог му дава закон, който регламентира почти всички страни на живота, за да му помогне да запази верността си към завета, както и чисто и просто да му помогне да живее.
Ние често схващаме закона като ограничаване на човешката свобода. На практика обаче Божият закон е закон, който води към живота. Бог, Който е сътворил човека, най-добре от всички знае кое е полезно за човека и кое би му нанесло вреда. Мойсей казва на народа от името на Бог следното: „Ако слушаш заповедите на Господ… да ходиш по всичките Му пътища и да изпълняваш заповедите Му…, то ще живееш…“ (Втор. 30, 15-16). Човекът е сътворен свободен, той сам избира своя път. Въпреки това Бог се грижи човекът да избере път, който да го отведе към щастието: „Живот и смърт ти Аз предложих, благословия и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти, да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа му и да се привързваш към Него, защото в това е твоят живот и дългоденствие“ (Втор. 30, 19-20).
Пророците ще учат Израил да възприема Божия закон като закон на любовта. Любовта към Бог и ближния е най-съвършеният израз на нравствения закон, най-вярното негово изпълнение. Веднага след връчването на десетте заповеди Бог дава заповедта за любовта: „Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един; обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили“ (Втор. 6, 4-5). Пророците призовават израилския народ да бъде верен на духа на закона.

„Нова заповед ви давам“
Исус Христос учи как да бъде разбиран правилно Божия закон: „Слушали сте, че бе казано на древните… Аз пък ви казвам…“ (срв. Мат. 5, 21-48). И все пак, както самият Той казва, Той не е дошъл да обезсили закона, а да последва неговия дух до край: „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня“ (Мат. 5, 17). В Стария завет заповедите, в по-голямата си част, са формулирани под формата на отрицание: не убивай, не кради, не прелюбодействай, не лъжесвидетелствай. В Евангелието законът вече не се състои в забрана на злите дела, а в предписание за добрите. Той се превръща в път към съвършенството: „И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“ (Мат. 5, 48).
Господ Исус Христос не се задоволява само с подновен призив да бъде изпълнен древния закон. Той дава и нова заповед: „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както ви обикнах, да се обичате и вие един другиго“ (Ив. 13, 34). Новото в Христовата заповед се състои в това, за което и свидетелства: любов към Бог и любов към ближния – това е една и неразделна заповед.

Светият Дух – наставник на нашите души
Знаменателното за израилския народ събитие, когато Господ дал на Мойсей скрижалите с изписаните на тях десет заповед, било празнувано от юдеите в деня Петдесетница. Именно на този ден Светият Дух слязъл над апостолите. Светият Дух е наставник на душата, който обновява закона в човешкото сърце. Благодарение на Светия Дух законът, начертан в душата на човека при неговото сътворение, отново придобива сила.
В Светия Дух Божият закон се превръща в закон на свободата. Както казва апостол Павел в Посланието до римляните: „Вие не сте под закона, а под благодатта“ (Рим. 6, 14). За съжаление, често се случва да нарушаваме закона. Но много по-лошо е когато отричаме самото съществуване на закона.
Християнинът е свободен от задължението да изпълнява буквата на допълнителните ограничения на стария закон, стига да живее според духа му. „Законът беше за нас възпитател в Христа“ – казва апостол Павел (Гал. 3, 24). С гръцката дума „педагог“ (детеводител) бил наричан онзи слуга, който завеждал детето до вратите на училището. Това означава, че законът е даден на човека, не с цел да го потиска, но законът е просто път към истинския Учител. Господ го използвал, за да възпитава Своя народ и човешката душа.

Отец Ясинт Дестивел, ОР
Превод: © www.catholic-news.bg

Библейски текстове за обсъждане:
Бог дарява на Израил Закона – Изх. 20, 1-17; Втор. 30, 11-20;
Съвършеният Христов закон – Лк. 6, 1-15;
Молитва – Пс. 119 (118), 33-40. 127-129. 173-175
Библейски текст за самостоятелен размисъл: Мат. 5, 17-48.

Въпроси:
1. Как разбирате думите на Исус Христос, че не е дошъл да нарушава закона, а да го изпълни?
2. Как във Вашия живот се е проявявал вътрешния закон, вложен във Вас от Бог?

Предишни теми:
ТЕМА 5: Заветът на Бог с човека;
ТЕМА 4: Грехопадението;
ТЕМА 3: Бог Творец;
ТЕМА 2: Откровението. Какво представлява Откровението?;
ТЕМА 1: Вярата – отговор на човека на Божия призив

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите, публикувани в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар